Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Mysłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://eurzad.myslowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 23.12.2019 r. (publikacja wewnętrzna). Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.12.2019 r..

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres um@myslowice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 31 71 100

 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – podjazd od ul. Powstańców, drzwi automatyczne.
 • Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze budynku.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Urząd Miasta Mysłowice, ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 31 71 100

 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – dogodne dojście do windy od dziedzińca wewnętrznego Urzędu.
 • Winda posiada system głośnomówiący i oznaczenia numerów pięter w alfabecie Braille’a.
 • Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością i/lub poruszających się na wózku znajdują się na wszystkich piętrach budynku.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Urząd Miasta Mysłowice – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 225 10 85, 32 225 10 59

 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – wejście do budynku z niskim progiem, zainstalowana platforma do przewozu osób poruszających się na wózku.
 • Istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością na parterze budynku.
 • W pobliżu budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością dostępna jest na parterze budynku.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.
 • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

 • - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony


RODO w Urzędzie Miasta Mysłowice

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje „RODO” tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ponieważ w Urzędzie Miasta przetwarzane są dane wszystkich mieszkańców Miasta oraz klientów Urzędu zasady ochrony tych danych muszą uwzględniać wszystkie dostępne metody ich zabezpieczenia. Oprócz zabezpieczeń fizycznych i teleinformatycznych ważne są również zabezpieczenia organizacyjne. Dlatego bardzo duży nacisk i wagę przykładamy do przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur oraz jak największej świadomości każdego pracownika samorządowego w zakresie obowiązków i odpowiedzialności, które na nas spoczywają.

Właściwe stosowanie zapisów Rozporządzenia ma dać gwarancję prawidłowej ochrony podstawowych praw i wolności każdej osoby, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jeżeli pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Mysłowice wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lub pytania mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, który zgodnie z Rozporządzeniem będzie monitorował przestrzeganie przepisów w Urzędzie Miasta Mysłowice.

Wszystkie osoby które powierzyły Urzędowi Miasta Mysłowice swoje dane osobowe informuję o tym, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w  Mysłowicach;
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 32 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl;
 • Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice odbywa się na podstawie przepisów prawa uzasadniających konkretny cel przetwarzania, na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w ramach podpisanej umowy, kiedy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub jest niezbędne do wykonania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym;
 • Jeżeli realizacja celu przetwarzania danych tego wymaga dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom;
 • Okres przechowywania danych w Urzędzie Miasta Mysłowice zależny jest od celu przetwarzania i przyporządkowanej mu kategorii archiwalnej;
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:

 1. dostępu do danych
 2. sprostowania danych
 3. usunięcia danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. przeniesienia danych
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli na tej podstawie przetwarzanie następuje
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Jeżeli podanie danych jest wymogiem ustawowym albo umownym lub warunkiem zawarcia umowy, powinno to wynikać wprost z przepisów lub umowy;
 • Jeżeli podanie danych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych może być niezrealizowanie celu dla którego miały być przekazane.

Logo Uni Europejskiej z opisem