Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Mysłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://eurzad.myslowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 23.12.2019 r. (publikacja wewnętrzna). Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2022 r..

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Sawicka, dostepnosc@um.myslowice.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 31 71 313.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Mysłowice

Adres: ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

E-mail: um@myslowice.pl

Telefon: 32 31 71 100

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
- sposób kontaktu,
- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeżeli dotyczy).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Prezydenta Miasta Mysłowice. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1

Pozostałe wydziały urzędu znajdują się:

ul. Strażacka 7 – Zespół Administracji Drogowej Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,

ul. Olbrychta Strumieńskiego 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ochrony Środowiska,

ul. Mikołowska 50 – Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego.

ul. Pl. Wolności 5 - Wydział Podatków i Opłat lokalnych oraz Egzekucji, Wydział Budżetu, Wydział Geodezji, Wydział Budownictwa, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Architektury Planowania i Strategii, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Powstańców 1:

 * Do budynku prowadzi 6 wejść, w tym od:

    ul. Powstańców 1 dwa wejścia,
    ul. Plac Wolności 5 jedno wejście,
    ul. Strażackiej 1 na dziedzińcu wewnętrznym 3 wejścia.

* Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

* Osoby ze szczególnymi potrzebami, w przypadku braku możliwości dotarcia do odpowiedniego wydziału, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie proszone są o kontakt z właściwym merytorycznie wydziałem poprzez pracownika Punktu Informacyjnego lub portierni. Pracownik danej komórki zejdzie do osoby zainteresowanej, czekającej przy Punkcie Informacyjnym lub portierni.

* Dla osób na wózkach dostępne jest Biuro Obsługi Mieszkańca z toaletą dla osób niepełnosprawnych od wejścia A oraz każde piętro dostępne z windy przy wejściu D.

* W budynku występują architektoniczne bariery pionowe w postaci kolumn.

* W przejściach pomiędzy poszczególnymi częściami urzędu na każdym piętrze znajdują się schody.

* W budynku nie ma:

    - oznaczeń w alfabecie Braille’a,
    - tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
    - informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.

Wejście A od ul. Powstańców 1 – wejście główne:

Wejście główne do Urzędu Miasta Mysłowice

* Do wejścia prowadzą schody, dostępny jest podjazd dla wózków.

* Do wejścia prowadzi przedsionek, który zawiera 2 pary drzwi jednoskrzydłowych bez progów, w tym jedną parę drzwi automatycznych otwieranych na zewnątrz.

* Wchodzi się bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańca, w którym na wprost wejścia znajduje się Punkt Informacyjny.

W punkcie można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego online, pętli indukcyjnej, oraz w razie potrzeby zostanie udzielona informacja, gdzie można załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie Biura Obsługi Mieszkańca korytarzem po lewej stronie za drzwiami jednoskrzydłowymi lekkim, otwieranymi do środka, bez progu.

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się po przy podjeździe dla wózków.

Wejście B od ul. Powstańców 1:

Wejście B do urzędu

* Do wejścia prowadzą schody, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

* Do wejścia prowadzą duże dwuskrzydłowe, jednostronne drzwi otwierane do środka, za którymi znajdują się kolejne schody z poręczą po lewej stronie, prowadzące przez wahadłowe drzwi dwuskrzydłowe bez progu na korytarz główny.

* Na wprost wejścia znajduje się portiernia, w której można uzyskać informacje, gdzie załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza po 2 schodach (z poręczą po prawej stronie), na lewo, przed drzwiami prowadzącymi do Biura Obsługi Mieszkańca.

* Miejsca parkingowe (2) dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Plac Wolności w niewielkiej odległości od wejścia.

Wejście C od ul. Plac Wolności 5:

Wejście C do urzędu

* Do wejścia prowadzą 2 schody oraz dwuskrzydłowe drzwi jednostronnie otwierane na zewnątrz, za którymi znajdują się kolejne schody prowadzące przez wahadłowe drzwi dwuskrzydłowe na korytarz główny i do windy, która znajduje się po prawej stronie.

* Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na lewo od wejścia, na końcu korytarza po prawej stronie.

Wejście D na dziedzińcu wewnętrznym od ul. Strażackiej 1:

Wejście D do urzędu stanowiące wyjście ewakuacyjne

* Wejście D stanowi wyjście ewakuacyjne.

Wejście E na dziedzińcu wewnętrznym od ul. Strażackiej 1:

Wejście E do urzędu

* Do wejścia prowadzą łamane schody o śliskiej nawierzchni, z barierką po stronie zewnętrznej i poręczą przy ścianie.

* Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz z domofonem, za którymi znajdują się schody prowadzące na korytarz główny jak przy wejściu B. Domofon znajduje się po lewej stronie na znacznej wysokości (około 140 cm).

* Po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia, w której można uzyskać informacje gdzie załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza po 2 schodach, po lewej stronie, przed drzwiami prowadzącymi do Biura Obsługi Mieszkańca.

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu F.

Wejście F na dziedzińcu wewnętrznym od ul. Strażackiej 1:

Wejście F do urzędu

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, korzystające z tego miejsca parkingowego, w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie proszone są o kierowanie się do Wejścia Głównego ( wejście A ) od ulicy Powstańców 1.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Strażackiej 7:

* Wejście do Zespołu Administracji Drogowej (ZAD) Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji znajduje się na terenie ogrodzonym Straży Miejskiej z wejściem przez automatycznie otwieraną bramę.

* Do wejścia ZAD prowadzą łamane schody o śliskiej nawierzchni, z barierką po obu stronach.

* Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz, za którymi znajdują się schody prowadzące na piętro do pomieszczeń ZAD.

* Pomieszczenia nie posiadają udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych.

* Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

* Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w Zespole Administracji Drogowej proszone są o wcześniejsze, indywidualne umówienie terminu spotkania z pracownikiem.

* W budynku nie ma:

    - pętli indukcyjnych,
    - oznaczeń w alfabecie Braille’a,
    - tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
    - informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 5:

 * Do budynku prowadzą 2 wejścia, w tym od:

    ul. Strumieńskiego 5,
    ul. Strumieńskiego 7 (dojazd do bloku).

* Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

* Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Wydziale Ochrony Środowiska proszone są o wcześniejsze, indywidualne umówienie terminu spotkania z pracownikiem.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali Ślubów.

* W budynku nie ma:

    - pętli indukcyjnych,
    - oznaczeń w alfabecie Braille’a,
    - tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
    - informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.

Wejście od ul. Strumieńskiego 5 – wejście główne:

* Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi z niewielkim progiem otwierane na zewnątrz, za którymi znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro do Sali Ślubów. Dostępna jest platforma dla wózków.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali Ślubów.

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu na teren przy budynku.

Wejście od ul. Strumieńskiego 7 – Sala Ślubów:

* Do wejścia prowadzą schody, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mikołowskiej 50:

* Wejście do pomieszczeń Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego znajduje się na parterze budynku, na terenie ogrodzonym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach z wjazdem przez automatycznie otwieraną bramę.

* Do wejścia prowadzą 2 rodzaje drzwi:

    - szklane, jednoskrzydłowe drzwi otwierane do środka,
    - szklane drzwi rozsuwane.

* Brak barier architektonicznych poziomych i pionowych.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po lewej stronie.

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku.

* Do budynku i pomieszczeń Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Plac Wolności 5:

* Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – dogodne dojście do windy od dziedzińca wewnętrznego Urzędu.

* Winda posiada system głośnomówiący i oznaczenia numerów pięter w alfabecie Braille’a.

* Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

* Toalety dla osób z niepełnosprawnością i/lub poruszających się na wózku znajdują się na wszystkich piętrach budynku.

* Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online w Biurze Obsługi Mieszkańców (wejście od ulicy Powstańców 1).

* Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

 • - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODO w Urzędzie Miasta Mysłowice

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje „RODO” tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ponieważ w Urzędzie Miasta przetwarzane są dane wszystkich mieszkańców Miasta oraz klientów Urzędu zasady ochrony tych danych muszą uwzględniać wszystkie dostępne metody ich zabezpieczenia. Oprócz zabezpieczeń fizycznych i teleinformatycznych ważne są również zabezpieczenia organizacyjne. Dlatego bardzo duży nacisk i wagę przykładamy do przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur oraz jak największej świadomości każdego pracownika samorządowego w zakresie obowiązków i odpowiedzialności, które na nas spoczywają.

Właściwe stosowanie zapisów Rozporządzenia ma dać gwarancję prawidłowej ochrony podstawowych praw i wolności każdej osoby, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jeżeli pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Mysłowice wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lub pytania mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, który zgodnie z Rozporządzeniem będzie monitorował przestrzeganie przepisów w Urzędzie Miasta Mysłowice.

Wszystkie osoby które powierzyły Urzędowi Miasta Mysłowice swoje dane osobowe informuję o tym, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w  Mysłowicach;
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 32 31-71-245, e-mail.: iod@um.myslowice.pl;
 • Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice odbywa się na podstawie przepisów prawa uzasadniających konkretny cel przetwarzania, na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w ramach podpisanej umowy, kiedy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub jest niezbędne do wykonania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym;
 • Jeżeli realizacja celu przetwarzania danych tego wymaga dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom;
 • Okres przechowywania danych w Urzędzie Miasta Mysłowice zależny jest od celu przetwarzania i przyporządkowanej mu kategorii archiwalnej;
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:

 1. dostępu do danych
 2. sprostowania danych
 3. usunięcia danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. przeniesienia danych
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli na tej podstawie przetwarzanie następuje
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Jeżeli podanie danych jest wymogiem ustawowym albo umownym lub warunkiem zawarcia umowy, powinno to wynikać wprost z przepisów lub umowy;
 • Jeżeli podanie danych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych może być niezrealizowanie celu dla którego miały być przekazane.

Logo Uni Europejskiej z opisem